Guangdong Province

Shenzhen

Fujian Province

Guangxi

Hainan Province

Yunnan Province